Bittium vuonna 2016

Henkilöstö

Vuoden 2016 lopussa Bittiumissa työskenteli yhteensä 623 henkilöä Suomessa, USA:ssa, Englannissa ja Singaporessa. Henkilöstömäärä kasvoi 106 henkilöllä edellisvuoden lopusta ja kasvu tapahtui Suomessa. Osa henkilöstömäärän kasvusta tapahtui yritysoston kautta Bittiumin hankkiessa omistukseensa Mega Elektroniikka Oy:n ja MegaKoto Oy:n marraskuussa 2016. Bittiumin henkilöstön keski-ikä vuonna 2016 oli 41 vuotta. Huomattava osa yhtiön henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.  

Bittiumin ydinosaamista ovat radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alainen ja vahva osaaminen. Tapa työskennellä (Way of Working) perustuu niin sanottuihin lean- ja ketteriin menetelmiin (lean and agile methods).  Osaamisen kehittymistä tuetaan virtuaalisilla osaamistiimeillä ja tarpeen mukaisilla teknologiakoulutuksilla. 

Vuonna 2016 Bittiumin henkilöstön osaamisen kehittämisen painopiste on ollut ohjelmistosuunnittelun kehittämisessä, jossa keskitytään kaikkiin ohjelmistokerroksiin ja Open Source -menetelmien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Uutena painopistealueena oli DevOps-toimintamallien toteuttaminen, jossa pyritään parantamaan kehitystoimintojen vuoropuhelua ja mahdollistamaan ketterät muutokset ohjelmistojen tuotantovaiheessa. DevOps on kasvava digitalisaatioon liittyvä tuotekehitysmalli, ja sen kehittäminen Bittiumilla auttaa voimakkaasti myös henkilöstön omien kompetenssien kasvattamisessa ja uusien, nopeiden ja ketterien toimintamallien omaksumisessa. Syksyn 2016 aikana henkilöstölle järjestettiin mm. Hackathon-tapahtumia, joissa osaamisen ja tuotteistamisen kehittäminen yhdistyvät luontevalla, innostavalla ja innovointia mahdollistavalla tavalla. Muina tärkeinä osaamisen kehittämisen osa-alueina ovat tietoturvallisuuden kehittäminen erityisesti ohjelmistotuotannossa, 5G-teknologian hyödyntäminen sekä back- ja front end -kehitys.

Vuoden 2016 aikana Bittium jatkoi DIMECC N4S (Need for Speed) -hankkeessa. Siinä panostetaan nopeaan ja säännölliseen versioiden julkistamiseen, jatkuvan integroinnin ja testiautomaatioketjujen kehittämiseen sekä läpinäkyvyyden ja reaaliaikaisen palautteen ja laatutiedon keräämiseen toimittajista asiakkaisiin. Hanketta hyödynnetään tuotekehityksessä ja tuotteiden toimitusketjun hallinnan alueilla laajasti, mikä lisää työn sujuvuutta ja tuottavuutta. Myös henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden edelleen parantuneet tulokset heijastivat hankkeen tuloksia. 

Vuoden 2016 aikana Accelerate-kehitys-hanketta jatkettiin. Sen tavoitteena on kehittää Bittiumin innovointikulttuuria. Hankkeessa edelleen kehitettiin Bittiumin ideointitoimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla henkilöstö voi kertoa ideoistaan foorumilla, joka mahdollistaa niistä keskustelun ja yhdessä kehittämisen sekä niiden läpinäkyvyyden henkilöstölle. Hankkeen tuloksista saatiin hyvää palautetta muun muassa EU EUREKA -klusterin ITEA Digital Masterclass benchmark -foorumeissa.

Vuoden 2016 aikana jatkettiin työtä hyvän ihmisjohtamisen ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi myös esimiestyön prosessien kautta. Valmentavaa johtamista tukemaan käynnistettiin uusi Quarter Chat -prosessi, jossa esimies ja alainen tapaavat esimiestyön tiimoilta aiempaa useammin ja vapaamuotoisemmin. Aiempaa tiiviimpi vuorovaikutus edesauttaa keskinäisen luottamuksen rakentumista, jonka ansiosta työn sujumista, osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia voidaan tukea paremmin ja ajantasaisemmin. Aiempi määrämuotoinen kehityskeskustelu poistettiin vuosikellosta, mutta henkilöiden on edelleenkin mahdollista varata aikaa kehityskeskusteluun esimiehensä kanssa silloin, kun se on ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeen ja ajankohtaista. Uudistus otettiin vastaan hyvin; alkusyksyllä 2016 tehdyssä kyselyssä ilmeni, että henkilöt, jotka ovat käyneet Quarter Chat -keskusteluja, ovat kokeneet keskustelut keskimäärin erittäin hyödyllisiksi. 

Myös vuosittaisessa BES 2016 (Bittium Employee Survey) -henkilöstötutkimuksessa nähtiin, että henkilöstö on aiempaa tyytyväisempää esimiestyöhön ja yrityksen toimintaan kokonaisuutena. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tulokset nousivat jo vuonna 2015 huomattavasti aiemmista, mutta maltillinen nousu kaikissa kyselyn osa-alueissa jatkui myös vuoden 2016 tuloksissa. Erityisesti henkilöstö koki saavansa aiempaa enemmän tietoa yrityksen toiminnasta ja strategiasta. Lokakuussa järjestetyn tutkimuksen vastausprosentti oli ennätyksellisen hyvä, 77 %.