Hallituksen toimintakertomus

Ympäristötekijät

Bittium Oyj:n liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen ja markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Yhtiön valmistuttamien omien tuotteiden kokonaisympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä. 

Bittium Oyj:n uudisti ympäristöjärjestelmänsä sertifioinnin ISO 14001.2015 mukaiseksi kesäkuussa 2016. Yhtiö seuraa maailmanlaajuisesti tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä konsernin toimintaan liittyen. Ympäristövaatimuksissa on huomioitu ja sovellettu suunnittelussa ROHS- (vaarallisten aineiden käyttö) ja WEEE- (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) direktiivien vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien.

Bittiumin toiminnassa hyödynnettäviä ja sovellettavia ympäristöstandardeja ja säännöksiä on esitetty Bittiumin ympäristösisältölistassa, jonka vaatimukset on ulotettu myös merkittäviin Bittiumin toimittajiin. Sisältölista sisältää ROHS2- ja REACH-direktiivien ohella kullekin markkina-alueelle sovellettavien ainesosien sisältövaatimukset, joita vasten tehdään tarvittaessa materiaaliselvitykset. Lisäksi asianomaisissa listassa huomioidaan asiakaskohtaiset vaatimukset. 

Yhtiössä on päivitetty ympäristösisältölistaa puolivuosittain ja sovellettu asianomaisia ympäristövaatimuksia tuotteisiin tai ratkaisuihin, joissa Bittiumilla on joko omaa osittaista tai ympäristöllistä kokonaisvastuuta sovellustarkoituksesta riippuen vuoden 2016 aikana. Asetetut vaatimukset otetaan huomioon liiketoiminnassa kussakin maassa. 

Bittium on edelleen kehittänyt ympäristöraportointiaan, jonka perusteella vuoden 2016 ympäristötavoitteita on seurattu. Vuonna 2016 aikana ETJ+ -mukaisen energiahallintajärjestelmän liittäminen sertifioituun ISO 14001 -järjestelmään loppuunsaatettiin. Bittiumin energiatehokkuusjärjestelmälle myönnettiin sertifiointi kesäkuussa 2016 ETJ+ mukaisesti. Vuoden 2017 aikana yhtiö kehittää ympäristöraportointiaan vastuullisuusraportoinnin vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi yhtiö etsii mahdollisuuksia energiatehokkuuden edelleen kehittämiseksi uusissa rakenteilla olevissa Oulun toimitiloissa.